Tillsammans analyserar vi era behov, både kortsiktiga och långsiktiga. Kontakta oss så vänder vi bladet.

Redovisning/Bokföring

Alla som driver företag är skyldiga att ha en ordnad bokföring enligt bokföringslagen. Alla affärshändelser som sker inom företaget måste registreras löpande. En affärshändelse är allt som påverkar företagets ekonomi. Syftet med bokföring är att man ska kunna ta fram ekonomiska rapporter. Två viktiga sådana är resultatrapport som visar det ekonomiska resultatet, dvs. företagets intäkter och kostnader, under en tidsperiod (t ex en månad) och balansrapport som visar den ekonomiska ställningen, dvs. företagets tillgångar, eget kapital och skulder. En ordnad bokföring hjälper dig att styra ditt bolag. Via resultat- och balansrapporten kan du lätt se vad du behöver ändra så ditt företag blir starkare. En nackdel med bokföring är att det tar mycket tid. Därför finns vi till för att hjälpa dig med det. Resultat- och balansrapporterna kan du få när du helst önskar.

Bokslut

Bokslut är en avslutning på verksamhetsårets affärsredovisning. I ett bokslut slutför man den löpande redovisningen. Det är i bokslutet som du kan utläsa hur företagets ekonomi har påverkats under perioden. Det är med bokslutet som du kan jämföra tidigare gjorda budgetar och kalkyler. Det är också med hjälp av bokslutet som du kan mäta hur väl de ekonomiska målen har nåtts. (Skillnaden mellan bokslut och den löpande bokföring är att siffrorna i bokslutet är definitiva). I bokslutet ska alla intäkter och kostnader vara periodiserade. Dessutom ska lagret vara inventerat, avskrivningar på maskiner och inventarier vara gjorda m.m I våra länkar kan du gå in och läsa mer om Bokföringslagen.

Årsredovisning

Denna ska omfatta resultaträkningen och balansräkningen för de två senaste räkenskapsåren samt innehålla en förvaltningsberättelse för det senaste året. Förvaltningsberättelsen är en redogörelse för verksamheten under året. I våra länkar kan du gå in och läsa mer om Årsredovisningslagen.

Fakturering (se även kundreskontra)

Vi hjälper dig att fakturera dina kunder och ser till att pengarna kommer in på ditt Pg/Bg. Allt sköts med service och trevligt bemötande.

Löner

Lönesystemet som vi använder oss av är ett mycket bra löneprogram (passar de flesta branscher). Programmet registrerar alla uppgifter per anställd, producerar lönespecifikationer, kontrolluppgifter, olika rapporter som t ex sjukfrånvaron. Lagstiftningen inom området lön ändras ständigt och är för många företag mycket komplicerad och resurskrävande. Vi ser till att vi ständigt är uppdaterade inom området. Vi har löneinformation om de flesta branscherna.

Hantering av Kundreskontra / Leverantörsreskontra

Kundreskontra är uppgifter om era kunder om bl a kundfakturor, inbetalningar och aktuell fodran. Vi hjälper dig med det löpande som att fakturera och vi ser till att dina kundfodringarna betalas samtidigt som vi bokför dessa affärshändelser.
Leverantörsreskontra är uppgifter om era leverantörer bl a leveratörsfakturor, utbetalningar och aktuell skuld. Liksom kundreskontran hjälper vi dig med det löpande och bokföringen av dess affärshändelser. Det är alltid upp till dig vad det är du vill ha hjälp med, delar eller helheten.

Momsredovisningar

Den som yrkesmässigt säljer varor och tjänster är redovisningsskyldiga till staten för mervärdeskatt, moms. Momsen måste bokföras för att kunna redovisas till skattemyndigheten på ett riktigt sätt. Momsen redovisas på skattedeklarationen oftast varje månad. Förövrigt så är momsen statens största inkomstkälla.